About Us

Home About
About Us

HYDROMATIC TOOLS CO., LTD.

บริษัท ไฮโดรเมติก ทูล จำกัด

มุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในงานบริการด้านไฮดรอลิค นิวเมติก และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฮดรอลิค นิวเมติก และงานอะไหล่เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท นำเข้าและจำหน่าย

จากประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงพัฒนางานด้านการบริการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในด้านสินค้า และการให้บริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของทางลูกค้าอย่างรวดเร็ว

Contact Us

155/70 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

sales.hydromatic@gmail.com

(66) 033-000-133

(66) 033-000-134

HOT LINE : (66) 093-6256228

LINE ID : @hydrosales

Follow Us

Location

© 2023 HYDROMATIC TOOLS CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Thailand Directory